De islam uitgelegd!

De zes geloofspunten van de islam.

De islam kent zogenaamde geloofspunten, in totaal zijn het er zes en zij vormen dan ook de basis van de manier van geloven hoe deze in de koran staat. Deze geloofspunten zouden door God in de Koran zijn verklaard.

  1. Geloof in de eenheid van Allah.
  2. Geloof in de Engelen.
  3. Geloof in alle geopenbaarde boeken. 
  4. Geloof in alle profeten.
  5. Geloof in het leven na de dood, oftewel het hiernamaals.
  6. Geloof in de voorbeschikking Kadar.

1. Geloof in de eenheid van Allah.

 Het Arabische woord Allah is een samentrekking van 'al-illah' oftewel: 'de God'.
 
In de Koran staan verschillende namen die de eigenschappen van de God weergeven. In totaal staan er 99 van zulke namen in de Koran zoals: 'de Eerste', 'de Laatste', 'de Schepper', 'de Bewaarder', etc.
 
Vroeger in de tijd dat Mohammed nog leefde geloofde de Arabieren in meerdere goden, maar ze hadden wel het idee dat één god hoger dan de anderen stond.
 
De islam is een monotheïstische godsdienst, dat houdt in dat de godsdienst gebaseerd is op het geloof in één god.  Als enige zou die god de wereld geschapen hebben en bestuurt hij deze nog steeds. 
 

2. Geloof in de Engelen.

Engelen zijn de boodschappers van God, zij reizen tussen God en de schepping (de wereld). God kan bevelen geven om de Engelen naar de schepping af te laten reizen en om daar een opdracht te vervullen.
 
De Engelen hebben allerlei verschillende taken die zij meestal alleen moeten vervullen. Sommigen dragen de troon, anderen maken aantekeningen van de mens of ze vangen bijvoorbeeld
 de zielen van gestorven mensen op.
 
Een bekende Engel uit de Koran maar ook uit de Bijbel is Djibriel (Gabriël). In de Koran dicteerde hij aan Mohammed de koran en begeleidde hem tijdens zijn reis naar de hemel, hel en Jeruzalem. In de Bijbel kondigde hij de komst van Jezus aan Maria aan.
 

 Djibriel (Gabriël) tijdens de openbaring aan Mohammed

3. Geloof in alle geopenbaarde boeken.

Een ander geloofspunt is dat je moet geloven in alle boeken die een afspiegeling zijn van de openbaring. Met een openbaring wordt een proces bedoelt waarmee God zichzelf bekend maakt aan de mensen. Dit 'proces' kan in de vorm zijn van een tekst of een toespraak van een profeet of in de vorm van gebeurtenissen.

In de Koran, de laatste en definitieve openbaring, wordt er gebruik gemaakt van eerdere openbaringsgeschriften. Zoals: de tauraat (de Joodse Thora), de zaboer (de psalmen), de indjiel (het evangelie) en de Koran zelf.

De Koran zou daardoor de beste en volledige overschrijving zijn van de openbaring.                                           Koran

In de twee boeken; de Joodse Tenach en in het christelijke evangelie staan veel dingen die waar zijn verklaard, maar ze zouden niet volledig zijn als overschrijving van de openbaring.

 

 

                 Tenach 

Volgens de moslims zijn de bovengenoemde boeken anders dan de huidige boeken van de joden en christenen, omdat ze in de loop van de tijd door de mens zelf zijn veranderd.

                                                                                                                    Bijbel

4. Geloof in alle profeten.

Een profeet is een persoon die de boodschappen van een bepaalde god doorgeeft aan de mensen in zijn omgeving.
Sommige profeten zijn bekend bij iedereen bijvoorbeeld: Mohammed, Jezus en Mozes, andere profeten zoals de vrouw Debora die voorkomt in de Bijbel kennen de meeste mensen niet. Sommige mensen erkennen zichzelf als profeet of worden door andere mensen erkent als profeet maar worden nergens in heilige boeken zoals de Koran genoemd. 
 
De Koran erkent alle profeten, in vergelijking met andere godsdiensten die dit niet doen.
In de Koran staan achtentwintig profeten bij hun naam opgeschreven: vier zijn Arabisch, achttien komen voor in de Tenach, drie uit het nieuwe testament en twee profeten die alleen bij hun bijnamen worden weergegeven, waar deze twee profeten vandaan komen is niet duidelijk. 
 
Mohammed, 'de' profeet van de islam wordt ook wel de zegel der profeten genoemd. Hij zou de laatste profeet zijn geweest die het woord van God goed zou hebben vertolkt, en omdat hij niet sprak tot zijn eigen volk of stam maar tot de gehele mensheid.
Met andere woorden: voorgangers van Mohammed begonnen de brief te schrijven maar hij maakte de brief compleet en drukte als het ware de stempel op de envelop.

5. Geloof in het leven na de dood, het hiernamaals.

Het leven na de dood wordt door iedereen verschillend gezien, je hebt bijvoorbeeld: reïncarnatie, de hemel en de hel, etc. Iedereen heeft over dit onderwerp zijn eigen visie, maar het jodendom, de islam en het christendom hebben het idee dat er een hemel en een hel bestaat.
 
Op de laatste dag van jouw leven zal God verschijnen en besluiten of jij in de hel gaat branden of dat je naar het paradijs gaat, oftewel de hemel.
In de Koran worden voor die laatste dag verschillende namen genoemd: de 'Dag des Oordeels', de 'Dag der Opstanding', 'het Uur', de 'Dag der scheiding'. In de koran staat dat je ondanks jouw slechte daden je kan bemiddelen met God om een tussen weg te zoeken (denk daarbij niet aan de Nespresso reclame met George Clooney).

6. Geloof in de voorbeschikking Kadar. 

 Sommige dingen zijn voorbeschikt in het leven. Je kan namelijk niet je ouders, afkomst of sterfdatum kiezen, toch?
 
Maar de Koran vertelt dat God alwetend is en Hij weet dus alles over hoe de mens handelt. Als een moslim in deze voorbeschikking gelooft, moet dit niet worden opgevat dat het Gods wil is dat de een geluk heeft en een ander niet. Maar dat God weet dat de een meer geluk heeft dan de ander.
 
Met andere woorden het houdt niet in dat God dus alles allang heeft vastgelegd en mensen zich daaraan laat binden, maar dat God gewoon alles weet.
 
MS